آدرس سایت و اپلیکیشن نوبت دهی مطب

http://dakheli.net/QueueWeb/

می باشد.

وقتهای رزرو شده تقریبی خواهد بود.