از طریق کلیک این  لینک  می توانید دریافت نوبت برای ویزیت مطب انجام دهید.

https://nobat.ir/alijani